Algemene voorwaarden

September 2022

 

Artikel 1 Definities

Het Netwerk
Het Netwerk is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86052039 en opdrachtnemer.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon waarmee Het Netwerk een overeenkomst van opdracht aangaat.

Opdracht
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Het Netwerk op basis waarvan Het Netwerk werkzaamheden verricht om kandidaten te werven en selecteren voor de opdrachtgever met als doel een rechtstreekse arbeidsverhouding in de breedste zin van het woord aan te gaan tussen kandidaat en opdrachtgever. De opdracht wordt bevestigd in de opdrachtbevestiging.

Kandidaat
De natuurlijke persoon die door Het Netwerk wordt voorgedragen aan de opdrachtgever met als doel het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen kandidaat en opdrachtgever.

Opdrachtbevestiging
De bevestiging van de opdracht verstuurd per e-mail door Het Netwerk naar de opdrachtgever met daarin opgenomen de te leveren dienstverlening, eventuele onkosten en afgesproken fee.

Fee
De door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan Het Netwerk in verband met het uitvoeren van de opdracht.

Fulltime bruto jaarsalaris
Het salaris wat een kandidaat verdient indien hij gedurende een jaar fulltime werkzaam zou zijn bij de opdrachtgever. Het bruto fulltime jaarsalaris omvat: 12 maanden salaris, vakantiegeld, een eventuele 13e maand en vaste emolumenten.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door Het Netwerk.
 2. De toepasselijkheid van inkoop- en andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk afgewezen.
 3. Indien de opdrachtgever met Het Netwerk nogmaals overeenkomsten sluit, gelden bij alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard tenzij opdrachtgever en Het Netwerk anders zijn overeengekomen.
 4. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge toezeggingen zijn alleen van toepassing als Het Netwerk deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 Opdracht

 1. Het Netwerk zal samen met de opdrachtgever zo goed mogelijk de eisen en wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de te werven en selecteren kandidaat of kandidaten doornemen.
 2. Het Netwerk gaat er bij de uitvoering van de opdracht van uit dat de verstrekte informatie door de opdrachtgever correct en compleet is en alle relevante zaken bevat als het gaat om functie-eisen, kennis, competenties en overige informatie die van invloed is op de dienstverlening.
 3. Het Netwerk stelt naar aanleiding van de opdracht een opdrachtbevestiging op en spant zich maximaal in om een of meerdere kandidaten te werven en te selecteren die zo goed mogelijk voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever.
 4. Alle door Het Netwerk uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Offertes hebben een geldigheidsduur van een maand, tenzij anders aangegeven.
 5. Met het accorderen van de opdrachtbevestiging wordt de opdracht gestart.
 6. Opdrachtgever verplicht zich jegens Het Netwerk om bij de uitvoering van de opdracht medewerking te verlenen, tijd in te ruimen en eventueel kantoorruimte beschikbaar te stellen voor het voeren van sollicitatiegesprekken met de door Het Netwerk voorgedragen kandidaten.
 7. In overleg met de opdrachtgever sluit de adviseur werving & selectie van Het Netwerk al dan niet aan bij de sollicitatiegesprekken. De wens van de opdrachtgever is hierin leidend.
 8. Het Netwerk mag gebruik maken van derden bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 Einde opdracht

 1. De opdracht wordt voltooid op het moment dat Het Netwerk een kandidaat of kandidaten beschikbaar heeft gesteld waarmee opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding overeenkomt of dit organiseert voor derden conform de opdrachtbevestiging.
 2. De opdracht kan per direct schriftelijk met opgave van reden worden beëindigd door opdrachtgever of Het Netwerk. Afspraken over advertentiekosten en opstartkosten blijven van kracht.

Artikel 5 Fee

 1. De opdrachtgever is voor iedere kandidaat die aangedragen is door Het Netwerk waarmee een rechtstreekse arbeidsverhouding wordt aangegaan door opdrachtgever een vergoeding aan Het Netwerk verschuldigd ter grootte van de in de opdrachtbevestiging afgesproken fee. De hoogte van de fee is – tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeldt – een percentage van het fulltime bruto jaarsalaris overeengekomen in de afgesloten arbeidsovereenkomst. Het fulltime bruto jaarsalaris omvat 12 maanden salaris, vakantiegeld, een eventuele 13e maand en vaste emolumenten.
 2. Het gestelde in artikel 5.1 geldt ook indien de geselecteerde kandidaat een functie op basis van deeltijd gaat uitvoeren.
 3. Het afgesproken percentage welke de fee uiteindelijk bepaald is opgenomen in de opdrachtbevestiging.
 4. De afgesproken fee is ook verschuldigd wanneer de opdrachtgever binnen 12 maanden, nadat een kandidaat is voorgesteld door Het Netwerk aan de opdrachtgever, een rechtstreekse arbeidsverhouding voor dezelfde of een andere functie aangaat met de kandidaat. Opdrachtgever verplicht zich jegens Het Netwerk om Het Netwerk – indien een dergelijke situatie zich voordoet – daarover terstond per email of schriftelijk te informeren.
 5. Indien er geen fee in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, bedraagt de fee 25% van het voor de geplaatste kandidaat overeengekomen fulltime bruto jaarsalaris.
 6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de aan hem voorgedragen kandidaten voor te dragen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Netwerk.
 7. Alle door opdrachtgever verschuldigde vergoedingen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 8. Advertentiekosten en opstartkosten voor de werving en selectie zullen apart in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen vooraf worden afgestemd met de opdrachtgever.
 9. Wanneer Het Netwerk geen kandidaat beschikbaar stelt waarmee opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat is er geen fee verschuldigd. Eventueel overeengekomen advertentiekosten voor de werving en selectie zullen wel in rekening worden gebracht.
 10. Wanneer de kandidaat waarmee de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten binnen de proeftijd de arbeidsovereenkomst opzegt, zal Het Netwerk kosteloos een vervangende kandidaat werven en selecteren. Wanneer Het Netwerk binnen 3 maanden na het beëindigen van deze arbeidsovereenkomst geen passende kandidaat weet te werven en selecteren waar de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst mee aangaat zal 50% van de reeds betaalde fee worden gecrediteerd.

Artikel 6 Facturering en betaling

 1. De factuur voor de geleverde diensten van het Netwerk wordt verstuurd nadat opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst hebben afgesloten.
 2. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 3. Wanneer de factuur niet binnen de in lid 2 genoemde termijn is betaald is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de eerste dag na het verstrijken va de betalingstermijn is opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 2% per kalendermaand waarin opdrachtgever in verzuim blijft. Binnen de verzuimperiode wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.
 4. Opschorting van betaling en/of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Het Netwerk maakt als gevolg van het niet voldoen van de verplichtingen van de opdrachtgever komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op €500,-, met een minimum van 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente. Deze vergoeding zal zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle gedeelde vertrouwelijke informatie. Hieronder vallen in ieder geval financiële gegevens en persoonsgegevens van kandidaten. Uitzondering hierop is wanneer een wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter partijen tot bekendmaking daarvan verplicht.
 2. Partijen zullen alle voorzorgsmaatregelen treffen voor geheimhouding en leggen de verplichting omtrent geheimhouding ook op aan de medewerkers en derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 8 Privacy

 1. Binnen het uitvoeren van de opdracht worden persoonsgegevens van kandidaten gedeeld. De opdrachtgever en Het Netwerk dienen deze gegevens overeenkomstig de wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) vertrouwelijk te behandelen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van de door Het Netwerk beschikbaar gestelde persoonsgegevens.
 2. Het Netwerk wordt door opdrachtgever gevrijwaard tegen elke claim van kandidaten of derden als gevolg van een schending door de opdrachtgever van artikel 8.1 en opdrachtgever zal door Het Netwerk gemaakte kosten als gevolg hiervan vergoeden.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. Alle door Het Netwerk verstrekte documenten, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, assessments enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en blijven eigendom van Het Netwerk of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande toestemming van Het Netwerk mogen deze niet door opdrachtgever openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 10 Geschillen

 1. Deze algemene voorwaarden en alle offertes en opdrachtbevestigingen waarop zij betrekking hebben welke beschikbaar zijn gesteld door Het Netwerk zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van de opdracht en de onderliggende algemene voorwaarden tussen opdrachtgever en Het Netwerk ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de hoofdstad van de vestigingsprovincie van Het Netwerk, te weten Leeuwarden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een kandidaat die beschikbaar is gesteld door Het Netwerk waarmee een rechtstreeks arbeidsverhouding wordt aangegaan.
 2. Het Netwerk is niet aansprakelijk voor schade, waaronder indirecte schade, gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, geleden verlies, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie, veroorzaakt door de kandidaat tenzij dit is ontstaan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Het Netwerk bij het uitvoeren van de opdracht.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Het Netwerk tegen aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 4. Het Netwerk schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien zij niet om welke reden dan ook (tijdig) een passende kandidaat weet voor te dragen.
 5. De aansprakelijkheid van Het Netwerk beperkt zich tot het bedrag dat maximaal verschuldigd is met de opdracht of zou zijn verschuldigd.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 september 2022 en vervangen daarmee alle voorgaande algemene voorwaarden van Het Netwerk. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 00 10 79 20.

Onze gegevens

Het Netwerk
KVK-nummer: 86052039
info@hetnetwerk.nl