Disclaimer

Door bezoek aan en gebruik van deze website www.hetnetwerk.nl ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie
Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Het Netwerk uiterst zorgvuldig. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Het Netwerk niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Het Netwerk wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. De informatie die Het Netwerk op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Het Netwerk.

Wijzigingen
Alle informatie die Het Netwerk op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Het Netwerk raadt je aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Onze gegevens

Het Netwerk
KVK-nummer: 86052039
info@hetnetwerk.nl